Weer of geen weer, onrecht is geen optie !


KOOP/VERKOOP ONROEREND GOED

De aan- of verkoop van onroerend goed geschiedt middels een koopovereenkomst. Als de koopovereenkomst is getekend en eventuele bedenktijden en de ontbindende voorwaarden voorbij zijn moet het pand nog worden overgedragen. De overdracht wordt gedaan bij de notaris. De notaris regelt alle juridische zaken rond de overdracht. De notaris is onpartijdig.

Als blijkt dat de koper of verkoper zich niet aan de overeenkomst houdt, of dat na de overdracht er verborgen problemen aan het licht komen, dan moet u niet bij  de notaris zijn, maar wel bij een gespecialiseerde advocaat. Loenderveen Advocatuur behartigt dan uw belangen.


HUUR / VERHUUR

Veel bedrijven en particulieren hebben hun vermogen belegd in onroerend goed. Bij particulieren vormt het veelal een oudedagsvoorziening. De huur moet betaald worden. 

Een goede huurder is betalende huurder die netjes voor het gehuurde en die tijdig de huurpenningen betaald. Door uiteenlopende omstandigheden wordt de huur soms niet of te laat betaald. Loenderveen Advocatuur tracht de huur te innen. Zonodig zorgt Loenderveen voor ontbinding van de huurovereenkomst. Loenderveen Advocatuur  zal zo nodig een ontruimingsprocedure starten.


APPARTEMENTSRECHT en VVE

Iedere eigenaar van een appartementsrecht is lid van de Vereniging van Eigenaren. Een VVE kent vele voordelen. Te denken valt aan voordelige verzekeringen, goed en tijdig onderhoud, geen hoge onderhoudskosten, en een bundeling van kennis van alle leden.

Veelal werkt een VVE niet zoals het hoort. Een klein groepje binnen de VVE maakt de dienst uit, en steunt elkaar. Zij bepalen de financiële jaarbijdrage. Zij bepalen welk onderhoud gedaan wordt en welk niet. Het onderhoud dat gunstig is voor hun appartement wordt direct verricht, maar is er een lekkage waar het bestuur van de VVE geen last van heeft, dan wordt dit onderhoud uitgesteld. De voorzitter is veelal ondeskundig, vooringenomen en niet voor rede vatbaar. Ook de financiële administratie laat vaak te wensen over. 

Het lid zijn van een VVE brengt plichten met zich mee. Maar u heeft als lid van de VVE ook vele rechten. Daar kan en mag niet overheen gewalst worden.

Voor Loenderveen Advocatuur geldt:  onrecht is geen optie !

Loenderveen Advocatuur adviseert in problemen met de VVE. Het fijnst is om te komen tot een oplossing, want niemand is gebaat bij een slechte verstandhouding. Lukt dat niet, dan leggen we het geschil voor aan een onafhankelijke instantie, de rechter. Dat leidt er vaak toe dat een verstoorde verstandhouding wordt hersteld.


BURENRECHT

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Niets is zo fijn als uw buren over uw eigendom waken als u met vakantie bent. 

Maar wat te doen als uw buren u proberen te bestelen in plaats van uw eigendom te beschermen. Eerst hebben ze zonder huur te betalen een stukje van uw grond zonder toestemming in gebruik genomen en zeggen vervolgens dat zij nu de eigenaar zijn geworden, wegens verjaring.

Of wat te doen als uw nachtrust categorisch wordt ontnomen? De wet verbiedt de eigenaar van een stuk grond om onrechtmatige hinder toe te brengen aan zijn buren, maar desondanks staat de muziek tot middernacht aan.

Voor Loenderveen Advocatuur geldt:  onrecht is geen optie !

Loenderveen Advocatuur helpt u om op te komen voor uw eigendom.OMGEVINGSRECHT

Heeft u iets gebouwd, waarvan de gemeente van mening is dat u in strijd met de wet- en regelgeving heeft gehandeld, dan zal veelal een last onder dwangsom worden opgelegd. De gemeente verplicht u dan om de aanbouw of het bijgebouw te verwijderen. Doet u dat niet (tijdig), dan bent u een dwangsom (boete) verschuldigd. 

De gemeente mag niet zomaar handhavend optreden, maar is gebonden aan vele regels. Zo zal een gemeente eerst moeten onderzoeken of er alsnog een vergunning verleend kan worden. Indien dat niet het geval is, ontvangt u een brief van de gemeente met de mededeling dat de gemeente handhavend gaat optreden. U krijgt vervolgens een bepaalde termijn om hierop te reageren. Reageert u niet, of vindt de gemeente uw reactie niet relevant, dan wordt het definitieve handhavingsbesluit genomen. 

Loenderveen Advocatuur helpt u te voorkomen dat u een aanbouw of een bijgebouw moet afbreken.


BOETE wegens verhuur

Heeft u een boete gekregen voor het onttrekken van uw pand aan de woningvoorraad?

Op basis van de Huisvestingswet en de Regionale Huisvestingsverordening in uw gemeente is het niet toegestaan om in een bepaalde wijk of gemeente zonder vergunning een woning aan de bestemming tot bewoning te onttrekken. Het gebruiken van een woning in strijd met de woonbestemming wordt ook wel woningonttrekking genoemd. Uitgangspunt is dat je niet je eigen woning mag verhuren aan toeristen.

Zo legt de gemeente Amsterdam een absurd hoge boete op van € 21.750 bij toeristische verhuur als je daarvoor geen toestemming hebt.

Voor Loenderveen Advocatuur geldt: onrecht is geen optie !

Als u een boete heeft gekregen wegens het onttrekken van de woning aan de woningvoorraad, dan helpt Loenderveen Advocatuur u deze boete aan te vechten, desnoods tot aan de Raad van State.