Weer of geen weer, onrecht is geen optie !

Algemene Voorwaarden

Loenderveen Advocatuur B.V. is gevestigd te Loosdrecht en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70322848. Uitsluitend Loenderveen Advocatuur B.V. geldt als opdrachtnemer. Op al haar dienstverlening en op alle door of namens haar gesloten overeenkomsten zijn haar Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid en een aanwijzing van de bevoegde rechter is opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden kunt u hier downloaden.


Privacy Verklaring

Loenderveen Advocatuur hecht veel waarde aan het recht op privacy en streeft ernaar de persoonlijke gegevens die wordt verzameld en wordt gebruikt te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en meer in het bijzonder met de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR) en de relevante nationale uitvoeringswetgeving. In deze Privacyverklaring wordt dieper ingegaan op de persoonlijke gegevens die wordt verzameld, welke persoonlijke gegevens worden verzameld, hoe persoonlijke  gegevens worden verzameld, voor welke doeleinden persoonlijke gegevens worden gebruikt en aan wie persoonlijke gegevens  worden verstrekt. Verder bevat deze Privacyverklaring belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom raadt Loenderveen Advocatuur u aan deze Privacyverklaring zeer zorgvuldig te lezen.  Privacy StatementKlachtenregeling

Loenderveen Advocatuur hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Ten behoeve van de kwaliteit heeft zij een klachtenregeling als bedoeld in artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. De klachtenregeling kunt u hier downloaden.